((آنجا که شناخت گسترش می یابد، اندیشه ها هماهنگ می شوند)) اوستا
((شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین)) ره رو این راه است و از آغاز کار بر ایجاد، گسترش و مبادله شناخت در درون سازمان دست یازیده و سر برا این هدف سپرده که با شناخت ساختار انسانی خود مبانی اعتماد را وسعت بخشد و روابط عاطفی را در جمع سازمانی خویش معنا بخشد. جدول سازمانی را نه نردبانی، که روابط سنتی آمر و مامور را نمایش می دهد بلکه بصورت دوایری بهم پیوسته و هم افزا و مکمل تصویر کرده است . بطوریکه برخورداری از کمک فکری و ارشاد دیگران و تاثیر گذاری و نظارت بر گردش امور بر همه افراد میسر می گردد و لذا هر فکر نو و ایده ی سازنده که می تواند بر تغییر اثرگذار باشد با رویکردی تحسین آمیز استقبال می شود.

چنین ارتباطی نه تنها در محدوده ی شرکت جاری است بلکه در سطح کلان جامعه و با کلیه ی افراد، شرکتها و سازمانهای همکار بدقت و وسواس رعایت می شود.

((شرکت ریخته گری سهند آذرین)) با جامعه و نیازمندیهای آن ارتباط ذهنی دارد و آنان را افرادی از خانواده بزرگ خود میشمارد.

((شرکت ریخته گری سهند آذرین)) منشور اخلاقی، انسانی در قبال جامعه را ارزشی تلقی می کند و بر رعایت آن متعهد است و همه را از خود و خود را در خدمت جامعه خویش میداند.

خدایگان آفریننده ی علم و اندیشه، تصمیم سازان اندیشمند و برنامه ریزان دلسوز جامعه را از صمیم قلب میستاید و قدر مینهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین طراحی، اجرا، پشتیبانی شرکت صدرافزار