041-34328294

صنعت خودرو

کیفیت کلید واژه ورود به صنعت قطعه سازی خودرو است. شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و پرسنل کارآزموده قدم های آغازین حضور در این شاخه را طی نموده و در مسیری گام بر می دارد که به زودی به یکی از تامین کنندگان اصلی قطعات ریخته خودرو در شمالغرب کشور تبدیل شود.

نام و کد محصولات:

توربو شارژر

توربو شارژر

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو

صنعت خودرو