کنترل کیفیت

در واحد کنترل کیفی در کنار کنترل فرآیند ریخته گری به خصوص ذوب و آلیاژ سازی که با استفاده از دستگاه کوانتومتر انجام می پذیرد. پس از ذوب ریزی و آماده سازی قطعات، مراحل دقیق کنترل کیفیت قطعه مطابق الزامات استاندارد مربوطه و نیز خواسته مشتری صورت گرفته و برای اطمینان از کیفیت قطعات تولیدی آزمایشهای متالوگرافی نیز با استفاده از تجهیزات بطور مستمر به روی قطعات صورت می پذیرد.