واحد کنترل کیفی

در این واحد در کنار کنترل فرآیند ریخته گری، آنالیز ذوب و کنترل آلیاژ سازی با استفاده از دستگاه کوانتومتر انجام می پذیرد. مراحل دقیق کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه، در حین ذوب ریزی و آماده سازی محصول، مطابق خواسته مشتری، دستورالعمل های موجود و نیز الزامات و استاندارد های مربوطه به صورت مداوم و مستمر صورت میگیرد.

همچنین برای کنترل دقیق موارد کیفی بر اساس استاندارهای چدن و مواد ریخته گری،از تجهیزات پیشرفته ی آزمایشگاهی نظیر دستگاه کوانتومتری، میکروسکوپOM جهت متالوگرافی، سختی سنج ثابت برنیل و پورتابل، رطوبت سنج، تراکم سنج، تعیین مقدار چسپب ماسه، کوره القایی آزمایشگاهی و دستگاه اولتراسونیک استفاده میشود تا محصول خروجی بالاترین استاندارد کیفی را دارا باشد.