محمد محجل امامی

رئیس هیات مدیره

مسعود محجل امامی

مدیر عامل

ابراهیم مهدی زاده

مدیر کارخانه

یونس محمدپور

مدیر تولید

محسن کبیری

مدیر تکنولوژی

محمد رضا جعفری

مدیر فروش

احمد رنجبر

مدیر طرح و توسعه