امتيازي كه مشتري به ما اعطا می كند:

  • 0-25      غير قابل قبول
  • 25-50     تا حد قابل
  • 50-75    قبول رضایت بخش 
  • 75-100  كاملا رضایتبخش

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100
امتیاز صفر تا 100